top of page
Search

The Digital Work by TeC x สมาคมดิจิทัลไทย (TDTA)

Updated: Jan 29, 2021

เผยข้อมูลสถิติค่าเฉลี่ยทักษะด้านดิจิทัลเทียบตลาดแรงงานไทย

หนึ่งในความท้าทายของการจ้างแรงงานในสายดิจิทัลที่ทุกองค์กรต้องรู้Highlights:


- นายจ้างมีความต้องการนักการตลาดออนไลน์ (Digital Marketer) สูงถึง 143,705 ตำแหน่ง แต่มีผู้ยื่นใบสมัครในตำแหน่งงานดังกล่าวเพียงแค่ 52,257 ตำแหน่งเท่านั้น

- ผลการทดสอบจากกว่า 6,467 คน พบว่าคะแนนการทดสอบทักษะด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Skill) มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าครึ่ง คือ 48.78%

- ผลการทดสอบทักษะด้านดิจิทัล พบว่าเด็กไทยมีทักษะการตลาดโดยใช้การตลาดด้วยเนื้อหา (Content Marketing) สูงกว่าการใช้เครื่องมือ Google, Facebook และ LineOA ตามลำดับตอกย้ำการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ด้วยการเปิดเผยข้อมูลสถิติด้านการวัดทักษะด้านดิจิทัลประจำปี 2563 จากการเก็บข้อมูลการทดสอบโดยโครงการ The Digital Work by Thailand e-Business Center (TeC) รวมถึงสถิติความต้องการแรงงานในสายงานดิจิทัลและผู้ต้องการทำงานในสายงานดังกล่าว โดยเก็บข้อมูลจาก JOBBKK.COM เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน ยอดนิยมอันดับ 1 ของไทย ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และสมาคมการค้าดิจิทัลไทย (TDTA)อาชีพ “นักการตลาดดิจิทัล” กลายเป็นสาขาอาชีพที่มีความขาดแคลนสูงในตลาดงาน ทั้งที่จริง ๆ แล้วอาชีพนี้สามารถสร้างรายได้ให้อย่างมหาศาล โดยสูงกว่าตำแหน่งงานทั่วไปถึง 61% ซึ่งก็ไม่น้อยหน้าสาขาอื่นเลย แต่สาเหตุใดที่ทำให้อาชีพที่มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และกำลังเป็นที่นิยมติดอันดับอาชีพมาแรงปี 2020 แทบทุกเว็บไซต์อย่างอาชีพนี้ กลับยังขาดแคลนอยู่มาก โดยเมื่อพิจารณาข้อมูลของ JOBBKK.COM บริษัทจัดหางานชั้นนำของไทย ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และสมาคมการค้าดิจิทัลไทย (TDTA) ได้ให้ข้อมูลไว้ว่าความต้องการนักการตลาดดิจิทัล ยังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยนายจ้างมีความต้องการนักการตลาดออนไลน์สูงถึง 143,705 ตำแหน่ง แต่มีผู้ยื่นใบสมัครในตำแหน่งงานดังกล่าวเพียงแค่ 52,257 ตำแหน่งเท่านั้นจากผลการทดสอบ The Digital Work Online-Assessment เพื่อวัดระดับทักษะและความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะในด้านการตลาดดิจิทัล และทักษะจำเป็นด้านอื่น ๆ อาทิ ทักษะทางธุรกิจและสังคม (Business Skill) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งข้อสอบดังกล่าวออกโดย Certified Experts ผู้เชี่ยวชาญในด้านการตลาดดิจิทัลและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในวงการ และภายใต้ความร่วมมือกับ สมาคมการค้าดิจิทัลไทย (Thai Digital Trade Association, TDTA) ที่มีพันธกิจเพื่อสนับสนุนธุรกิจด้านดิจิทัล (Digital), อีบิสสิเนส (e-Business), ดิจิทัลคอมเมิร์ซ (Digital Commerce) และเทคโนโลยีอื่น ๆ (Technologies) ที่เกี่ยวเนื่อง ให้มีความสามารถทัดเทียมสากล โดยการทดสอบมีกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดสอบเป็นผู้ที่สนใจในสายงานด้านการตลาดดิจิทัลรวมทั้งสิ้นกว่า 6,467 คน ผลการทดสอบพบว่า คะแนนการทดสอบทักษะด้านการตลาดดิจิทัล มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าครึ่ง คือ 48.78% จาก 100 ซึ่งตัวเลขนี้เอง อาจเป็นการสะท้อนถึงปัญหาข้างต้นได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยหากพิจารณาทักษะเป็นราย social media platform ซึ่งการทดสอบดังกล่าว จะทดสอบทักษะการตลาด บนสื่อสังคม (social media) 3 แพลตฟอร์ม หลัก ได้แก่ Facebook, Line และ Google พบว่า แพลตฟอร์มที่ผู้เข้าร่วมสอบมีคะแนนทักษะด้านการตลาดสูงที่สุด คือ Content Marketing โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 55.78% รองลงมา คือ Google โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 55.78%, Facebook 42.58% และแพลตฟอร์มที่มีคะแนนต่ำที่สุด คือ Line โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 30.71% เต็ม 100 ซึ่งสวนทางกับสถิติการใช้งาน Line แอปพลิเคชันที่คนไทยใช้งานมากที่สุดต่อวันโดยเฉลี่ยประมาณ 63 นาที เทียบกับเวลาที่คนไทยใช้บน smartphone ทั้งหมดที่ 216 นาทีต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่อาจใช้ในเชิงการติดต่อสื่อสาร แต่ไม่ใช่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดนั่นเองกล่าวโดยสรุปได้ว่า แท้จริงแล้วคุณสมบัติหรือทักษะเฉพาะด้านนี้เอง เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ตอกย้ำความขาดแคลนของแรงงานในสายงานดิจิทัล หรืออาจกล่าวได้ว่า “แรงงานที่ต้องการทำงานสายนี้มีอยู่อย่างจำกัด แต่มีแรงงานที่มีคุณสมบัติตรงใจผู้ประกอบการยิ่งหายากเข้าไปเสียอีก” โดยผู้ที่สนใจในสายงานด้านการตลาดดิจิทัล ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะด้านการตลาดดิจิทัล ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องการตั้งแต่เริ่มต้นจ้างงาน รวมถึงทักษะทางธุรกิจและสังคมการทำงาน (Business Skill and Business Etiquette) และทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Logical Skill) เองก็สำคัญไม่แพ้กัน จากผลการทดสอบ The Digital Work Online-Assessment พบว่า คะแนนเฉลี่ยของทักษะทางธุรกิจและสังคมการทำงาน อยู่ที่ 65.34% และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Logical Skill) อยู่ที่ 55.15% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่สูงมากนักคุณณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม นายกสมาคมดิจิทัล กล่าวว่า “ทักษะจำเป็นในสายงานดิจิทัล ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ต่างไม่ได้บรรจุอยู่ในหลักสูตร หาเรียนไม่ได้ในมหาวิทยาลัย หากแต่ต้องค้นหาและสั่งสมประสบการณ์ด้วยตนเอง หรืออาจใช้ทางลัดโดยการเรียนเสริมจากสถาบันกวดวิชาเฉพาะด้าน ซึ่งในปัจจุบันก็มีสถาบันที่เกิดขึ้นมากมายเพื่อรองรับอุปสงค์ดังกล่าว หากแต่ยังไม่มีสถาบันที่รวบรวมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะจำเป็นทุกทักษะอย่างรอบด้านไว้ด้วยกันในหลักสูตรเดียว ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่สนใจในสายงานด้านการตลาดดิจิทัล สามารถพัฒนาทักษะของตัวเองให้เป็นที่ต้องการของตลาดได้อย่างครบถ้วน”


นี่จึงเป็นที่มาของโครงการ The Digital Work โครงการที่จะช่วยติดอาวุธด้านดิจิทัลและทักษะอื่น ๆ ที่จะทำให้คุณโดดเด่นกว่าใครในตลาดแรงงาน พร้อมเรียนแบบเข้มข้น 4 วันเต็ม อัดแน่นด้วยสาระ เน้นการลงมือปฏิบัติจริงและมีกิจกรรมเพื่อจำลองสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเจอในการทำงาน โดยผู้เข้าร่วมโครงการยังมีโอกาสได้รับเรียกสัมภาษณ์และเข้าทำงานในบริษัทชั้นนำ บริษัทอีคอมเมิร์ซ และดิจิทัลเอเจนซี่ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 50 บริษัททันที โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการฝึกฝนวิทยายุทธจาก Expert Certified Trainer / Mentor ชื่อดังของเมืองไทย การันตีความสามารถด้านดิจิทัลของวิทยากร 7 CEOs ด้วยการันตีจาก Google Adwords Qualified, LINE OA certification, ICDL Digital marketing 100/100 scores, Alibaba Business School Certification และประสบการณ์ทำงานในสายงานด้านดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซกว่า 20 ปี โดยทางโครงการจะจัดทำ e-Resume และ e-Mirror data analysis report ที่จะทำให้สามารถดึงศักยภาพอันโดดเด่น ให้ผู้สัมภาษณ์เห็นได้อย่างเต็มที่ ด้วยแบบทดสอบที่ได้มาตรฐานระดับสากล สำหรับท่านที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ และผ่านการทดสอบหลังการเข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรจาก TeC พร้อมทั้งเสนอคุณให้กับบริษัทชั้นนำกว่า 50 บริษัท เพื่อรับเข้าทำงาน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จะปั้นคนพันธุ์ดิจิทัลด้วยวิทยายุทธและติดอาวุธ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานไทยที่กำลังขาดแคลนในปัจจุบันนายณัฐพนธ์ ทิพย์มงคล หนึ่งใน The Digital Work Alumni ผู้เข้าร่วมโครงการใน Batch ที่ 5 ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Junior Digital Marketing Executive บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “Digital Marketing ไม่ใช่ทักษะที่เรียนรู้ยาก เพราะโครงการ The Digital Work ให้คำตอบแล้ว ว่าเราจะเรียนอะไรก็ได้ขอแค่มีความตั้งใจ เเม้ว่าจะต้องอาศัยความพยายามมากกว่าคนที่มีพื้นฐานมาก่อน อย่างคนที่มีความรู้การตลาดไม่มาก ก็สามารถเริ่มทำงานสายดิจิทัลได้จริง เพราะตอนนี้ผมก็เป็น Junior Digital Marketing Executive แล้ว” โดยนายณัฐพนธ์ ได้เข้าร่วมสัมภาษณ์งาน ณ บริษัท เอเชียซอฟท์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัท Project Collaboration ที่กำลังมองหากำลังพลด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพเข้าไปทำงานในองค์กรสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ The Digital Work เพื่อปูทางและเติบโตสู่สายอาชีพด้านดิจิทัล มุ่งสู่ตลาดแรงงานอนาคต สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.tec.work/tdwbytec และแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้ที่ LINE ID: @TeCworld หรือ กดแชทเลย http://bit.ly/34lPAki ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการหรือบริษัทใดที่สนใจ รับผู้สมัครที่ผ่านการฝึกอบรมครบตามกำหนดหลักสูตรของโครงการ The Digital Work โดยทางโครงการฯ จะส่งผู้ที่ผ่านการอบรมที่มีศักยภาพในสายงานด้าน Digital marketing / Online marketing, Social media / Content creation, E-Commerce crew, PR / Viral marketing, Graphic Designer for social, media and online ads และ Video / Clip maker for Viral marketing ให้ท่านสามารถเรียกสัมภาษณ์และพิจารณารับเข้าทำงานในองค์กรของท่านในลำดับถัดไป โดยคาดการณ์เป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่มีศักยภาพในตำแหน่งสายงานดิจิทัลกว่า 1,000 คน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.tec.work/project-collaboration
588 views13 comments

13 則留言


james leo
james leo
2023年11月14日

Hi I am james leo writer of dissertation writing services company. It is a company which is determined to the bright future of their students. Its services are very unique and its rates are also very low, Its content is very remarkable. If your worry about your writing work than visit ny site Dissertation writing services this will reduce your problems.

按讚

Yumi Vega
Yumi Vega
2022年12月20日

Thanks for a very interesting blog. What else may I get that kind of info written in such a perfect approach? I’ve a undertaking that I am simply now operating on, and I have been at the look out for such info.


검증 카지노제이나인 https://j9korea.com/

카지노 추천 제이나인 https://j9korea.com/

카지노 쿠폰 제이나인 https://j9korea.com/

사설 카지노 제이나인 https://j9korea.com/

모바일 카지노 제이나인 https://j9korea.com/


按讚

John miller
John miller
2022年10月14日

There are several methods to improve efficiency, including working proactively, setting smart goals, and finding time-saving solutions. In addition, planning is essential for success in any industry, including affiliate marketing. affiliate marketing

按讚

John miller
John miller
2022年10月14日

It's not your main job, but if you want to work from home, microwork sites are a great option. Microworkers are great for people with basic computer skills and an internet connection. work from home jobs

按讚

John miller
John miller
2022年10月14日

For example, users must not click on any suspicious email that appears in their inbox, and they should not give out their credit card information. The deep web is a largely hidden section of the web, accessible only by login credentials. dark web

按讚
bottom of page