top of page
Search

The Digital Work by TeC x สมาคมดิจิทัลไทย (TDTA)

Updated: Jan 29, 2021

เผยข้อมูลสถิติค่าเฉลี่ยทักษะด้านดิจิทัลเทียบตลาดแรงงานไทย

หนึ่งในความท้าทายของการจ้างแรงงานในสายดิจิทัลที่ทุกองค์กรต้องรู้Highlights:


- นายจ้างมีความต้องการนักการตลาดออนไลน์ (Digital Marketer) สูงถึง 143,705 ตำแหน่ง แต่มีผู้ยื่นใบสมัครในตำแหน่งงานดังกล่าวเพียงแค่ 52,257 ตำแหน่งเท่านั้น

- ผลการทดสอบจากกว่า 6,467 คน พบว่าคะแนนการทดสอบทักษะด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Skill) มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าครึ่ง คือ 48.78%

- ผลการทดสอบทักษะด้านดิจิทัล พบว่าเด็กไทยมีทักษะการตลาดโดยใช้การตลาดด้วยเนื้อหา (Content Marketing) สูงกว่าการใช้เครื่องมือ Google, Facebook และ LineOA ตามลำดับตอกย้ำการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ด้วยการเปิดเผยข้อมูลสถิติด้านการวัดทักษะด้านดิจิทัลประจำปี 2563 จากการเก็บข้อมูลการทดสอบโดยโครงการ The Digital Work by Thailand e-Business Center (TeC) รวมถึงสถิติความต้องการแรงงานในสายงานดิจิทัลและผู้ต้องการทำงานในสายงานดังกล่าว โดยเก็บข้อมูลจาก JOBBKK.COM เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน ยอดนิยมอันดับ 1 ของไทย ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และสมาคมการค้าดิจิทัลไทย (TDTA)อาชีพ “นักการตลาดดิจิทัล” กลายเป็นสาขาอาชีพที่มีความขาดแคลนสูงในตลาดงาน ทั้งที่จริง ๆ แล้วอาชีพนี้สามารถสร้างรายได้ให้อย่างมหาศาล โดยสูงกว่าตำแหน่งงานทั่วไปถึง 61% ซึ่งก็ไม่น้อยหน้าสาขาอื่นเลย แต่สาเหตุใดที่ทำให้อาชีพที่มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และกำลังเป็นที่นิยมติดอันดับอาชีพมาแรงปี 2020 แทบทุกเว็บไซต์อย่างอาชีพนี้ กลับยังขาดแคลนอยู่มาก โดยเมื่อพิจารณาข้อมูลของ JOBBKK.COM บริษัทจัดหางานชั้นนำของไทย ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และสมาคมการค้าดิจิทัลไทย (TDTA) ได้ให้ข้อมูลไว้ว่าความต้องการนักการตลาดดิจิทัล ยังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยนายจ้างมีความต้องการนักการตลาดออนไลน์สูงถึง 143,705 ตำแหน่ง แต่มีผู้ยื่นใบสมัครในตำแหน่งงานดังกล่าวเพียงแค่ 52,257 ตำแหน่งเท่านั้นจากผลการทดสอบ The Digital Work Online-Assessment เพื่อวัดระดับทักษะและความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะในด้านการตลาดดิจิทัล และทักษะจำเป็นด้านอื่น ๆ อาทิ ทักษะทางธุรกิจและสังคม (Business Skill) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งข้อสอบดังกล่าวออกโดย Certified Experts ผู้เชี่ยวชาญในด้านการตลาดดิจิทัลและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในวงการ และภายใต้ความร่วมมือกับ สมาคมการค้าดิจิทัลไทย (Thai Digital Trade Association, TDTA) ที่มีพันธกิจเพื่อสนับสนุนธุรกิจด้านดิจิทัล (Digital), อีบิสสิเนส (e-Business), ดิจิทัลคอมเมิร์ซ (Digital Commerce) และเทคโนโลยีอื่น ๆ (Technologies) ที่เกี่ยวเนื่อง ให้มีความสามารถทัดเทียมสากล โดยการทดสอบมีกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดสอบเป็นผู้ที่สนใจในสายงานด้านการตลาดดิจิทัลรวมทั้งสิ้นกว่า 6,467 คน ผลการทดสอบพบว่า คะแนนการทดสอบทักษะด้านการตลาดดิจิทัล มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าครึ่ง คือ 48.78% จาก 100 ซึ่งตัวเลขนี้เอง อาจเป็นการสะท้อนถึงปัญหาข้างต้นได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยหากพิจารณาทักษะเป็นราย social media platform ซึ่งการทดสอบดังกล่าว จะทดสอบทักษะการตลาด บนสื่อสังคม (social media) 3 แพลตฟอร์ม หลัก ได้แก่ Facebook, Line และ Google พบว่า แพลตฟอร์มที่ผู้เข้าร่วมสอบมีคะแนนทักษะด้านการตลาดสูงที่สุด คือ Content Marketing โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 55.78% รองลงมา คือ Google โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 55.78%, Facebook 42.58% และแพลตฟอร์มที่มีคะแนนต่ำที่สุด คือ Line โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 30.71% เต็ม 100 ซึ่งสวนทางกับสถิติการใช้งาน Line แอปพลิเคชันที่คนไทยใช้งานมากที่สุดต่อวันโดยเฉลี่ยประมาณ 63 นาที เทียบกับเวลาที่คนไทยใช้บน smartphone ทั้งหมดที่ 216 นาทีต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่อาจใช้ในเชิงการติดต่อสื่อสาร แต่ไม่ใช่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดนั่นเองกล่าวโดยสรุปได้ว่า แท้จริงแล้วคุณสมบัติหรือทักษะเฉพาะด้านนี้เอง เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ตอกย้ำความขาดแคลนของแรงงานในสายงานดิจิทัล หรืออาจกล่าวได้ว่า “แรงงานที่ต้องการทำงานสายนี้มีอยู่อย่างจำกัด แต่มีแรงงานที่มีคุณสมบัติตรงใจผู้ประกอบการยิ่งหายากเข้าไปเสียอีก” โดยผู้ที่สนใจในสายงานด้านการตลาดดิจิทัล ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะด้านการตลาดดิจิทัล ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องการตั้งแต่เริ่มต้นจ้างงาน รวมถึงทักษะทางธุรกิจและสังคมการทำงาน (Business Skill and Business Etiquette) และทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Logical Skill) เองก็สำคัญไม่แพ้กัน จากผลการทดสอบ The Digital Work Online-Assessment พบว่า คะแนนเฉลี่ยของทักษะทางธุรกิจและสังคมการทำงาน อยู่ที่ 65.34% และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Logical Skill) อยู่ที่ 55.15% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่สูงมากนักคุณณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม นายกสมาคมดิจิทัล กล่าวว่า “ทักษะจำเป็นในสายงานดิจิทัล ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ต่างไม่ได้บรรจุอยู่ในหลักสูตร หาเรียนไม่ได้ในมหาวิทยาลัย หากแต่ต้องค้นหาและสั่งสมประสบการณ์ด้วยตนเอง หรืออาจใช้ทางลัดโดยการเรียนเสริมจากสถาบันกวดวิชาเฉพาะด้าน ซึ่งในปัจจุบันก็มีสถาบันที่เกิดขึ้นมากมายเพื่อรองรับอุปสงค์ดังกล่าว หากแต่ยังไม่มีสถาบันที่รวบรวมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะจำเป็นทุกทักษะอย่างรอบด้านไว้ด้วยกันในหลักสูตรเดียว ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่สนใจในสายงานด้านการตลาดดิจิทัล สามารถพัฒนาทักษะของตัวเองให้เป็นที่ต้องการของตลาดได้อย่างครบถ้วน”


นี่จึงเป็นที่มาของโครงการ The Digital Work โครงการที่จะช่วยติดอาวุธด้านดิจิทัลและทักษะอื่น ๆ ที่จะทำให้คุณโดดเด่นกว่าใครในตลาดแรงงาน พร้อมเรียนแบบเข้มข้น 4 วันเต็ม อัดแน่นด้วยสาระ เน้นการลงมือปฏิบัติจริงและมีกิจกรรมเพื่อจำลองสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเจอในการทำงาน โดยผู้เข้าร่วมโครงการยังมีโอกาสได้รับเรียกสัมภาษณ์และเข้าทำงานในบริษัทชั้นนำ บริษัทอีคอมเมิร์ซ และดิจิทัลเอเจนซี่ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 50 บริษัททันที โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการฝึกฝนวิทยายุทธจาก Expert Certified Trainer / Mentor ชื่อดังของเมืองไทย การันตีความสามารถด้านดิจิทัลของวิทยากร 7 CEOs ด้วยการันตีจาก Google Adwords Qualified, LINE OA certification, ICDL Digital marketing 100/100 scores, Alibaba Business School Certification และประสบการณ์ทำงานในสายงานด้านดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซกว่า 20 ปี โดยทางโครงการจะจัดทำ e-Resume และ e-Mirror data analysis report ที่จะทำให้สามารถดึงศักยภาพอันโดดเด่น ให้ผู้สัมภาษณ์เห็นได้อย่างเต็มที่ ด้วยแบบทดสอบที่ได้มาตรฐานระดับสากล สำหรับท่านที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ และผ่านการทดสอบหลังการเข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรจาก TeC พร้อมทั้งเสนอคุณให้กับบริษัทชั้นนำกว่า 50 บริษัท เพื่อรับเข้าทำงาน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จะปั้นคนพันธุ์ดิจิทัลด้วยวิทยายุทธและติดอาวุธ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานไทยที่กำลังขาดแคลนในปัจจุบันนายณัฐพนธ์ ทิพย์มงคล หนึ่งใน The Digital Work Alumni ผู้เข้าร่วมโครงการใน Batch ที่ 5 ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Junior Digital Marketing Executive บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “Digital Marketing ไม่ใช่ทักษะที่เรียนรู้ยาก เพราะโครงการ The Digital Work ให้คำตอบแล้ว ว่าเราจะเรียนอะไรก็ได้ขอแค่มีความตั้งใจ เเม้ว่าจะต้องอาศัยความพยายามมากกว่าคนที่มีพื้นฐานมาก่อน อย่างคนที่มีความรู้การตลาดไม่มาก ก็สามารถเริ่มทำงานสายดิจิทัลได้จริง เพราะตอนนี้ผมก็เป็น Junior Digital Marketing Executive แล้ว” โดยนายณัฐพนธ์ ได้เข้าร่วมสัมภาษณ์งาน ณ บริษัท เอเชียซอฟท์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัท Project Collaboration ที่กำลังมองหากำลังพลด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพเข้าไปทำงานในองค์กรสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ The Digital Work เพื่อปูทางและเติบโตสู่สายอาชีพด้านดิจิทัล มุ่งสู่ตลาดแรงงานอนาคต สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.tec.work/tdwbytec และแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้ที่ LINE ID: @TeCworld หรือ กดแชทเลย http://bit.ly/34lPAki ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการหรือบริษัทใดที่สนใจ รับผู้สมัครที่ผ่านการฝึกอบรมครบตามกำหนดหลักสูตรของโครงการ The Digital Work โดยทางโครงการฯ จะส่งผู้ที่ผ่านการอบรมที่มีศักยภาพในสายงานด้าน Digital marketing / Online marketing, Social media / Content creation, E-Commerce crew, PR / Viral marketing, Graphic Designer for social, media and online ads และ Video / Clip maker for Viral marketing ให้ท่านสามารถเรียกสัมภาษณ์และพิจารณารับเข้าทำงานในองค์กรของท่านในลำดับถัดไป โดยคาดการณ์เป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่มีศักยภาพในตำแหน่งสายงานดิจิทัลกว่า 1,000 คน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.tec.work/project-collaboration
468 views13 comments
bottom of page