top of page

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เทค อี-บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักและเคารพในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) จึงได้มีประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อให้ลูกค้าผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

รวมถึงกลุ่มลูกค้ามุ่งหวัง (“ท่าน” หรือ “ลูกค้า”) ได้รับทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้

และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ​ มีความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การใช้ และ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประกาศนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ โดยมีใจความสำคัญโดยสังเขป ดังนี้

 

1. นิยามของข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อาทิ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวมมี ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง

เรซูเม่ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE ID, Facebook ID) อาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน และข้อมูลส่วนบุคคล อื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ตามที่ประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางหลายช่องทาง บริษัทฯ จะได้รับข้อมูลของท่าน โดยตรงกับบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือ ผ่านทางเว็บไซต์  www.tec.work หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ของบริษัทฯ หรือจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น แพลตฟอร์มของสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังเป็นลูกค้าของบริษัทฯ หรือตลอดระยะเวลาที่ท่านยังมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

 

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บข้อมูลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน เพื่อการก่อตั้งสิทธิ การใช้สิทธิ การยกข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้อง

หรือโดยอาศัยความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

(1) เพื่อใช้ รวมไปถึงเพื่อบริหารและจัดการข้อมูลของท่านในการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง

(2) เพื่อให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ สินค้า บริการ หรือกิจกรรมทางการตลาดผ่านทางช่องทางที่ท่านให้ไว้ รวมถึงเพื่อการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ

(3) เพื่อใช้ในการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์และการสื่อสาร ติดต่อ ให้ความช่วยเหลือระหว่างบริษัทกับท่าน

(4) เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ

(5) เพื่อยืนยันการแสดงตัวตน ก่อนการให้บริการแก่ท่าน

(6) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ

(7) เพื่อให้บริการ และ/หรือเพื่อการติดต่อ สื่อสาร ส่งไปรษณีย์พัสดุ เช่น การติดต่อสอบถามถึงความพึงพอใจในสินค้าและบริการ

ของบริษัทฯ การแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือให้ส่วนลดพิเศษ

(8) เพื่อปฏิบัติตามสัญญา

(9) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้กับบริษัทฯ และ/หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

(10) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

 

หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ในบางกรณีตามที่ท่านร้องขอได้

 

4. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค และมาตรการเชิงบริหารจัดการ เพื่อรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การสูญหาย

การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข การนำข้อมูลไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ

 

ทั้งนี้ ท่านมีความเป็นอิสระในการให้ความยินยอมในการที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ

จะไม่กำหนดเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อให้เข้าถึงการรับบริการ หรือเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ หากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการเข้าทำสัญญาหรือการรับบริการนั้น

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้พนักงาน บุคลากร ตัวแทน และผู้รับข้อมูลจากบริษัทฯ มีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ไว้เป็นความลับและมีความปลอดภัยตามมาตรการที่บริษัทฯ กำหนด เมื่อต้องมีการดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

ในกรณีที่ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านใดเป็นผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือเป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การให้ความยินยอมของท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนท่านด้วย หากผู้จะให้ความยินยอมนั้น

เป็นผู้เยาว์ที่อายุไม่เกิน 10 ปี ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองนั้นโดยตรง

 

ในกรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านใดเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ต้องขอความยินยอมจาก

ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถนั้นแล้วแต่กรณี

 

บริษัทฯ จะดำเนินการให้ข้อมูลของท่านนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบุคคล หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 • บริษัทผู้ให้บริการต่าง ๆ และบริษัทคู่ค้า ของบริษัทฯ เช่น การบริการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด การบริการขนส่งสินค้า การพัฒนาความคุ้มครองด้านความปลอดภัย การพัฒนาแอปพลิเคชัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การติดต่อสื่อสาร การส่งไปรษณีย์พัสดุต่าง ๆ และการเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลตามข้อ 3

 • บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ให้แก่หน่วยงานของรัฐตามที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย 

 • บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ให้แก่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และตามที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย 

 • เนื่องด้วยบริษัทมีกิจกรรมที่มีการดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตร อีกทั้งการจัดงานแสดงสินค้า, งานเจรจาธุรกิจและงานสัมมนาทั้งในรูปแบบบนพื้นที่จริงและบนออนไลน์ยังมีผู้สนับสนุนการจัดงานในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์, ผู้ร่วมแสดงสินค้า หรือผู้ว่าจ้างในจัดงานกิจกรรม ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านอาจมีการส่งต่อไปยังผู้สนับสนุนการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการได้รับการยินยอมจากท่าน ณ ขณะที่ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบบนพื้นที่จริงและออนไลน์

 

6. สิทธิตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้หลักเกณฑ์

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ ดังนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 

 • สิทธิในการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ในบางกรณี ตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้

 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 • สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

 • สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจ ในกรณีที่ท่านเห็นว่าบริษัทฯ มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล

 

 

7. ติดต่อบริษัทฯ

กรณีมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชม เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือต้องการร้องขอใช้สิทธิของท่าน สามารถติดต่อบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ 

อีเมล: marketing@tec.work 

ที่อยู่: บริษัท เทค อี-บิสสิเนสเซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ห้องที่ 1910 ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท์: 0982845171

bottom of page