Member Club | TeC

สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับสมาชิก

1. ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาความรู้ 

ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ให้ความรู้จากการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาต่างๆเป็นประจำ และข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์จากบทความซึ่งเนื้อหาจะรวบรวมประเด็นการทำธุรกิจจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการดูแลกิจการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

2. การสร้างเครือข่ายสมาชิก 

กิจกรรมที่มีจุดประสงค์คือสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิกเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวความคิด และจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ซึ่ง TeC เล็งเห็นว่านอกเหนือจากกิจกรรมสัมมนาที่ได้เข้าร่วมกันนั้น TeC ยังได้จัดกิจกรรมงานสังสรรค์เพื่อให้สมาชิกมีความเน้นเฟ้นกันมากยิ่งขึ้นผ่านกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายอีกด้วย

3. การให้บริการข้อมูลสมาชิกในทำเนียบ

สมาชิก TeC สามารถค้นคว้าหาข้อมูลของกรรมการที่เป็นสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ , สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส และกรรมการอาชีพในทำเนียบของ TeC ได้เพื่อให้มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างสะดวกมากขึ้น

4. สิทธิพิเศษเพื่อสมาชิก

TeC นำเสนอสิทธิพิเศษต่างๆ เพิ่มเติมให้แก่สมาชิก เช่น มอบส่วนลดในการเข้าหลักสูตรฝึกอบรมของทาง TeC , การใช้ห้องประชุมของ TeC เพื่อประชุมพบปะระหว่างเพื่อนสมาชิก นอกเหนือจากนี้ สมาชิกสามารถนำเสนอสิทธิพิเศษของสินค้าและบริการของตนเองให้กับเพื่อนสมาชิกท่านอื่นได้ โดยมี TeC เป็นช่องทางในการกระจายข่าวสารดังกล่าวให้กับเพื่อนสมาชิก

การสมัครสมาชิก

สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกได้จากฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก ซึ่งประกอบด้วย

1. ใบสมัครสมาชิกที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

2. รูปถ่ายเพื่อใช้ทำบัตรสมาชิก (ไฟล์ JPEG ขนาด 400 KB ขึ้นไป)

3. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นกรรมการบริษัท หรือหนังสือประกาศแต่ตั้งจากหน่วยงานราชการ ตำแหน่งเทียบเท่ากรรมการ หรือหนังสือรับรองตำแหน่งเลขานุการบริษัท (สำหรับสมัครสมาชิกองค์กร และสมาชิกบุคคลทั่วไป)

4. หนังสือรับรองการทำงาน ผู้ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท (สำหรับสมัครสมาชิกสมทบ)

5. ใบสมัครสมาชิกที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติและชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกแล้ว ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์จะจัดส่งจดหมายแจ้งพร้อมบัตรสมาชิกและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการ

กรอกใบสมัครสมาชิกนำส่งพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครส่งกลับมายังฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

ทางไปรษณีย์ บริษัท เทค อี-บิสสิเนสเซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)                                                                            

อาคารเอไอเอแคปปิตอลเซ็นเตอร์ ยูนิตเลขที่ 12A08  ชั้น 12A เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 10400

ทางโทรศัพท์

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ โทร. 02-026-6261 หรือ 02-115-8124 ​

วิธีชำระเงิน

เงินสด                            :  ชำระได้ที่ บริษัท เทค อี-บิสสิเนสเซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บัตรเครดิต                     :  ชำระได้ที่ บริษัท เทค อี-บิสสิเนสเซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สั่งจ่ายด้วยเช็คขีดคร่อม   :  เข้าบัญชีในนาม “บริษัท เทค อี-บิสสิเนสเซ็นเตอร์ จำกัด

โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์   :  เลขบัญชี

                                         ชื่อบัญชี  “บริษัท เทค อี-บิสสิเนสเซ็นเตอร์ จำกัด”

                                         ธนาคาร ไทยพาณิชย์  สาขา 278-228669-9

ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินมายัง E-mail : info@tec.work

กรุณาแจ้งที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105561137556

TeC Thailand e-Business Center Company Limited (HQ)

AIA Capital Center, 12A floor, Unit 12A08,

89 Ratchadapisek rd Dindang Bangkok Thailand 10400 

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

Contact Us by Email: info@tec.work

Phone: 02-026-6261, 02-115-8124 ​