top of page
LD1-01.jpg
LD1-01.jpg

อ่างเก็บน้ำแห่งชีวิต 
รับมืออุทกภัย ลดภัยแล้ง พัฒนาความเป็นอยู่ สร้างอาชีพให้ชุมชน

หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหรือจุดหมายปลายทางสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจประจำจังหวัดปราจีนบุรีทั้งสำหรับคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ก็ล้วนประทับใจในบรรยากาศและวิวอันสวยงามของภูเขาด้านที่สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปีด้วยเช่นกัน แต่นอกเหนือจากการเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดแล้วนั้น อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ยังมีเรื่องราวความเป็น “อ่างเก็บน้ำแห่งชีวิต” ที่ลดปัญหาด้านระบบนิเวศ​ พร้อมพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอีกด้วย

เริ่มต้นทำความรู้จักเรื่องราวของ “อ่างเก็บน้ำแห่งชีวิต” ไปพร้อมกันได้ที่นี่
 

LD อ่างเก็บน้ำ-04.png
LD อ่างเก็บน้ำ-05.png
LD2-01.jpg

อ่างเก็บน้ำ บรรเทาทุกข์ ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี

ความจุกว่า 295 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดา

ปัญหาในแต่ละปีที่ทวีคูณความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

จากความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ส่งผลให้อุตสาหกรรมการเกษตรได้รับความเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติหลายช่วงเวลาในแต่ละปี อาทิ อุทกภัยในฤดูฝน ที่สร้างความเสียหายมากกว่า
117 หมู่บ้าน ไปจนถึงภัยแล้งในฤดูแล้ง ที่ส่งผลให้คนในพื้นที่มากกว่า 584 หมู่บ้านประสบ
ภาวะขาดน้ำรุนแรง จนกระทบกับความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค

เริ่มต้นสร้างเขื่อนห้วยโสมง ชุมชนเก็บน้ำได้ มีน้ำใช้ตลอดปี

เพื่อเป้าหมายในการรับมือปัญหาที่เกิดขึ้น เขื่อนห้วยโสมงถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2559 
 

 • ช่วยให้พื้นที่มากกว่า 111,300 ไร่ พ้นจากอุทกภัยรวมถึง
  สร้างพื้นที่ชลประทานมากกว่า 45,000 ไร่

 • ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการเป็นแนวกันไฟให้ธรรมชาติสมบูรณ์
  และดันน้ำเค็มให้แม่น้ำปราจีน-บางปะกงมีค่าเค็มไม่เกิน 1 กรัมต่อลิตร 

 • รักษาต้นน้ำลำธาร ทำให้ดินชุ่มชื้นนาน ป่าไม้เขียวชอุ่มตลอดปี

LD3-01.jpg

อ่างเก็บน้ำ คือ แหล่งน้ำสร้างอาชีพ

ชีวิตคนรอบเขื่อน อำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี และพื้นที่ใกล้เคียง

LD อ่างเก็บน้ำ-04.png
LD อ่างเก็บน้ำ-04.png
LD อ่างเก็บน้ำ-05.png
LD อ่างเก็บน้ำ-05.png

นอกเหนือจากการจัดการปัญหาด้านภัยธรรมชาติแล้ว อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ยังมีการสนับสนุนอาชีพ
ให้แก้ประชาชนในพื้นที่ เช่น การมอบปัจจัยการผลิตทั้งด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และประมง
การฝึกอบรมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาอาชีพประมงน้ำจืด เป็นต้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบบูรณาการ แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี  ผ่านหลักสูตร “เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรกับการดำรงชีวิต”
ในฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย

 • ฐานการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงโค สาธิตทำโอ่งแก๊สชีวภาพ
  จากมูลโค-กระบือ การดูแลรักษาสุขภาพสัตว์โดยการฝึกการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

 • ฐานการเรียนรู้ด้านข้าว ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิตข้าว การแปรรูปข้าวจ้าวแก้ว 

 • ฐานการเรียนรู้ด้านดิน ได้แก่ การสาธิตทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ การจัดแสดงหญ้าแฝก

​จากการสนับสนุนทั้งด้านปัจจัยการผลิต ผสมสานกับการฝึกอบรมอาชีพตามที่เกิดขึ้น
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม

สร้างรายได้เสริมให้ราษฎร สร้างอาชีพให้เกษตรกร
และสร้างอาชีพให้ชาวประมง 

พัฒนาก้าวไกล ด้วยการรวมกลุ่มอาชีพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

LD4-01.jpg
LD อ่างเก็บน้ำ-05.png

น้ำจากเขื่อนสร้างชีวิต พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี

น้ำ เพื่อความปกติสุข ลดอุทกภัย น้ำท่วม น้ำแล้ง 
น้ำ เพื่อการเกษตร ชุมชนมีอาชีพ สร้างรายได้
น้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค ชุมชนมีน้ำสะอาดกิน-ใช้ ช่วยโรงพยาบาลผลิตน้ำจืดรักษาผู้ป่วย
น้ำ เพื่อรักษาระบบนิเวศ  ชุมชนมีแหล่งน้ำ มีป่าไม้ สร้างธรรมชาติที่สมบูรณ์ 

LD อ่างเก็บน้ำ-05.png

ทรัพยากรธรรมชาติมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์รอบอ่างเก็บน้ำแห่งชีวิต ช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนจากจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาที่เกิดจาก “แหล่งน้ำ” สู่การเป็นแหล่งพักพิงที่สำคัญสำหรับชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่ จนวันนี้ “น้ำ” จาก “อ่างเก็บน้ำแห่ง” มีบทบาทสำคัญต่อการเสริมคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน

สร้างรอยยิ้มให้กับชุมชน รอบอ่างเก็บน้ำแห่งชีวิต
อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (เขื่อนห้วยโสมง) จังหวัดปราจีนบุรี

5 สิ่งที่คุณไม่เคยรู้ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

LD-อ่างเก็บน้ำ.png

อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (เขื่อนห้วยโสมง)

จังหวัดปราจีนบุรี
ยังมีข้อมูลและกิจกรรมอีกมากมาย

LD อ่างเก็บน้ำ-03.png
LD อ่างเก็บน้ำ-04.png

สัมผัสความสุขและรอยยิ้มจากคนในชุมชน ที่พร้อมแบ่งปันเรื่องราว Insight จาก
อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ให้ทุกคนได้สัมผัสเรื่องราวที่คนในพื้นที่เองยังอยากจะเล่าให้ฟัง เสมือนว่าได้ใช้ชีวิตอยู่ในเขื่อนห้วยโสมงจริง ๆ 

bottom of page